Sluiten
  • Menu
  • Setting

Over BHV

In artikel 15 van de ARBO wet is vastgelegd dat:

de werkgever zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid onder e, van deze wet laat bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

In de Arbowet staat in artikel 15 onder lid 2 een nadere beschrijving van wat deze bijstand door bedrijfshulpverleners inhoud. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de  inrichting.

Iedere bedrijfshulpverlener moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren.
Elke werkgever / huurder moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

In de Arbowet is ook de deskundigheid van de bedrijfshulpverleners beschreven.

De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige  deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de taken kunnen uitvoeren die in artikel  15 onder het tweede lid van de Arbowet worden benoemd.

De directeur / eigenaar van een bedrijf met minder dan 15 personen in dienst, mag ook zelf de taken van de bedrijfshulpverlener op zich nemen mits hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat er altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld.
De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is.
Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Dit moet ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd.