Sluiten
  • Menu
  • Setting

HACCP

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points

HACCP is een systeem waarmee de veiligheid van de betreffende voedingsmiddelen wordt gewaarborgd. Het systeem bestaat grofweg uit twee delen: analyseren van de gevaren en het beheersen van deze gevaren. Het analyseren van de gevaren moet gebeuren door mensen die verstand van zaken hebben en die voldoende product- en procestechnische kennis hebben om de risico's goed te kunnen identificeren. Het gaat hierbij om bacteriologische, chemische en fysische gevaren.

Na de gevarenanalyse moeten de gevaren worden beoordeeld op de kans dat deze kunnen voorkomen en wat de gevolgen zijn wanneer het gevaar is opgetreden. Dit is de risico analyse. Hierbij is het van groot belang dat men de gevaren en wat deze kunnen veroorzaken juist kan inschatten. In de risico analyse wordt vastgesteld of een gevaar een CCP of een PVA is. Het kan ook zijn dat een gevaar geen gevaar is dat moet worden beheerst. 

Een CCP is een Critical Control Point en dient dusdanig beheerst te zijn dat het gevaar wordt geëlimineerd of in voldoende mate wordt gereduceerd. Van de CCP's moet een registratie worden bijgehouden waaruit blijkt dat het punt onder controle is geweest en geen gevaar heeft opgeleverd voor de volksgezondheid. Indien dit wel het geval is geweest moet duidelijk uit de registratie blijken wat er met de producten is gebeurd die ten tijde van de calamiteit zijn geproduceerd.

Een PVA is een punt van aandacht. Van een PVA kan de beheersmaatregel en een eventuele registratie worden meegenomen in het HACCP systeem. Dit is echter geen verplichting.

Het geheel van de analyse en de beheersing moet schriftelijk worden vastgelegd en onderhouden. Bij een controle zal men met name hiernaar en naar de opvolging van de beschreven beheersmaatregelen kijken.

HACCP richtlijnen en hygiënecodes 

Voor het opstellen van een HACCP systeem zijn er door verschillende branche organisaties hygiënecodes opgesteld. In deze hygiënecodes is weergegeven wat de algemene gevaren zijn binnen een bedrijf uit een bepaalde branche (bijvoorbeeld een bakker of slager). De bedrijven waarvoor geen hygiënecode is geschreven moeten zelf een systeem opzetten dat voldoet aan de eisen zoals deze omschreven zijn in de warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen.

Sinds certificering van HACCP mogelijk is (vanaf begin 1996) is men met het opzetten en implementeren van HACCP steeds meer richting ISO 9000 gaan denken. De systemen kregen dezelfde aanpak en konden samen goed in één kwaliteitszorgsysteem worden verwerkt. Door de richtlijn die is opgesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP is er meer duidelijkheid gekomen in de eisen die aan een operationeel HACCP gesteld worden.

Steeds meer bedrijven gaan over tot certificering van hun HACCP systeem. Dit om enerzijds als nuttig instrument te dienen en anderzijds te voldoen aan de eisen die afnemers stellen.

Naast de certificerende instellingen zijn er natuurlijk de diverse overheidsinstanties, zoals RVV en Inspectie Waren en Veterinaire zaken die controles uitvoeren. Deze instanties hebben al aangekondigd dat controles ondanks certificaten nodig blijven. Als de RVV een goedkeuring geeft aan een bedrijf dat het aan de HACCP eisen voldoet, wordt dit vaak geassocieerd met een HACCP certificaat. Dit is echter niet hetzelfde.
De certificerende instellingen hanteren als norm de door het Centraal College van Deskundigen HACCP opgestelde richtlijn voor het toetsen van een operationeel HACCP systeem en / of de desbetreffende hygiënecode.

Een HACCP certificaat is drie jaar geldig. Na deze drie jaar moet het certificaat opnieuw worden aangevraagd. Tijdens deze drie jaar zullen er door de certificerende instelling regelmatig controles worden uitgevoerd om te kijken of men nog voldoet aan de eisen. 

BHVstore.nl levert diverse Eerste Hulp producten die voldoen aan de HACCP richtlijnen. Klik hier voor de HACCP producten van BHVstore.nl.